نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده دانستند و نکاح موقت را نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني برشمردند.


"> مجلس؛ تعيين موارد الزام ثبت نکاح موقت