324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> 324 گروه جهادي دانشجويي نوروز امسال براي ارائه خدمات در عرصه هاي مختلف به سراسر کشور اعزام مي شوند. "> اعزام گروههاي جهادي دانشجويي در نوروز امسال