16 نفر از نمايندگان به رئيس جمهور درباره انتصاب سعيد مرتضوي به انتصاب مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي تذکر کتبي دادند.


"> تذکر برخي نمايندگان به رئيس جمهور درباره انتصاب مرتضوي