سرمايه شرکت هاي بورسي امسال در مقايسه با پارسال  دو برابر شده است."> افزايش 100 درصدي سرمايه ها در بورس