مصرف گاز کشور با ورود موج سرماي غيرمنتظره از روزهاي گذشته به طور جهشي افزايش يافته و ديروز رکورد مصرف گاز به 556 ميليون مترمکعب رسيده است.
"> رکورد مصرف 556 ميليون مترمکعب گاز در پايان زمستان