وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> وزيرآموزش و پرورش گفت: دولت فقط اجازه مرخصي به کارمندان دولت در روزهاي27 و 28 اسفند را داده است و ما تابع قانون کشوري هستيم ،اما در خصوص مدارس تصميمي اتخاذ نشده است ."> براي تعطيلي مدارس در27 و28 اسفند تصميمي گرفته نشده