رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> رئيس سازمان نوسازي توسعه وتجهيزمدارس کشور خبردادتا تيرماه 93 بساط مدارس تخريبي در کشور برچيده مي شود .
"> بازسازي و نوسازي مدارس تخريبي تا تير 93