مديرعامل شرکت داروسازي اسوه گفت: ايران به سومين توليد کننده داروي گلتي رامر‌(با کسر گاف و فتح به لام) تبديل شد.
"> ايران، سومين توليدکننده داروي جديد بيماري ام اس