ناو جنگي آمريکائي يو اس اس – سوليوانس که از سه روز قبل در بندر بودروم در سواحل درياي اژه پهلو گرفته خشم مردم اين شهر را بر انگيخته است .
"> خشم جوانان ترکيه از ورود ناو امريکا به بندر بودروم