ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> ریيس سازمان بين المللي مبارزه با تروريسم و افراطی گری دینی، گفت: رژيم آل سعود پرونده سنگيني در نقض حقوق بشر دارد، و شهروندان عربستانی از كمترين حقوق و آزاديها محرومند. "> پرونده سنگین آل‌سعود در نقض حقوق بشر