تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> تيم فوتبال استقلال فردا (سه‌شنبه) در چارچوب رقابتهاي هفته نخست ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان قطر مي‌رود."> استارت استقلال در ليگ قهرمانان آسيا