با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> با وجود ميلياردها دلار کمک خارجي به کشور جنگ زده افغانستان ، گزارشي که روز دوشنبه در کابل منتشر شد، نشان مي دهد کودکان در افغانستان از يکي از بالاترين ميزان سوءتغذيه مزمن در جهان رنج مي برند."> سوء تغذيه مزمن بيش از نيمي ازکودکان افغان