رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> رئيس مرکز شماره ‌گذاري پليس راهنمايي و رانندگي، از افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو در سراسر كشور، تا ساعت 22 خبر داد. "> افزايش ساعات کار مراکز تعويض پلاک خودرو