طرح هاي رژيم صهيونيستي باعث شده است ، مناطقي از غزه زير آب برود."> طرحهاي صهيونيستها برخي مناطق غزه را زير آب برد