وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> وزير کشور اعلام کرد: ميزان مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 64 درصد است که در مقايسه با انتخابات پيشين مجلس حدود 11 درصد رشد نشان مي دهد.
"> افزايش 11 درصدي مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم