بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> بانك ملي ايران اعلام كرد: نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده در سالهاي گذشته، از تاريخ 15 بهمن امسال به 20 درصد افزايش يافته است.
"> افزايش نرخ سود اوراق مشاركت سالهاي قبل در بانک ملي