خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) از تحريم هاي آمريکا بر ضد سازمان راديو تلويزيون اين کشور به شدت انتقاد و اعلام کرد اين اقدام در چارچوب مصادره آزادي بيان و آزادي رسانه ها صورت گرفته است."> انتقاددمشق ازتحريمهاي آمريکا عليه راديو تلويزيون سوريه