ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش‌هاي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در شناسايي و دستگيري عوامل فساد بزرگ بانکي از مردم استان خوزستان، قدرداني کرد.
"> مجازات متهمان فساد بزرگ بانکي با دقت،سرعت و قاطعيت