نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از حضور حماسي مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند قدرداني کردند.
"> قدرداني مجلس خبرگان از حماسه آفريني مردم