وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت گفت: توانمندي هاي خوبي در داخل کشور وجود دارد که مي توان از آنها براي توسعه صنعت نفت استفاده کرد.


"> وزير نفت: توسعه صنعت نفت با توانمندي هاي داخلي