مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اين که امسال حدود 12.2 ميليارد دلار درآمد ارزي از صادرات محصولات پتروشيمي تأمين شده است ، گفت: شاخص هاي عملکردي پتروشيمي ايران امروزه در سطح جهاني قابل طرح است.
"> بيش از 12ميليارددلار درآمد از صادرات محصولات پتروشيمي