ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد سالانه  از امروز در بانک عرضه مي شود.
"> فروش 10 هزارميليارد ريال گواهي سپرده در بانک ملت