پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، محدوديت هاي ترافيكي جاده ها را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 18و 19 اسفند اعلام كرد. "> محدوديت هاي ترافيكي جاده ها در پايان هفته