مجلس شوراي اسلامي با تصويب پيشنهاد نماينده مردم اصفهان مقرر کرد که بدهي مهريه بيش از 110 سکه مجازات حبس نداشته باشد و رسيدگي در دادگاه در اين باره به تناسب دارايي زوج انجام شود."> رسيدگي به بدهي مهريه بيش از 110 سکه به تناسب دارايي زوج