وزير امور خارجه چين از حق تهران درباره دارا بودن برنامه صلح آميز هسته اي دفاع کرد.
"> دفاع چين از برنامه صلح آميز هسته اي ايران