بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> بانک مرکزي اعلام کرد:توزيع اسکناس ‌نو به منظور تامين نيازهاي مردمي و در آستانه سال جديد از فردا آغاز مي شود.
"> توزيع اسکناس هاي نو از فردا