نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب فصل ششم قانون حمايت از خانواده، وضع حقوق وظيفه و مستمري زوجه و فرزندان را مشخص کردند.
"> ازدواج زوجه مانع دريافت مستمري زوج دائم متوفا او نميشود