حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> حکومت بحرين حتي به نوزادان نيز رحم نمي کند و آنها را با گاز اشک آور مي کشد.


"> جنايت ديگر آل خليفه ، شهادت نوزاد 45 روزه