پادشاه عربستان سعودي با ابلاغ دستوري محرمانه از امامان مساجد سراسرکشور خواست از آمريکا انتقاد نکنند.
"> دستور محرمانه پادشاه عربستان:از امريکا انتقاد نشود