با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> با نهايي شدن لايحه حمايت از خانواده، 10 قانون پيشين و سه ماده از قانون مجازات اسلامي نسخ و ملغي‌الاثر شد."> مجلس؛ نسخ 10 قانون مربوط به خانواده