تلويزيون اي بي سي ، از ادامه افزايش قيمت سوخت در آمريکا خبر داد.
"> ادامه روند صعودي قيمت بنزين در امريکا