وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> وزير نفت گفت : بيش از 20 طرح پتروشيمي با استفاده از خط اعتباري چين انجام مي شود.
"> اجراي 20 طرح پتروشيمي با خط اعتباري چين