اعضاي جنبش تسخير «ايپک» که به شدت مخالف فعاليت لابي صهيونيستي در آمريکا  هستند ؛ با برپايي تظاهراتي اعلام کردند هرگز در برابر تحرکات صهيونيستها ساکت نخواهند نشست .
"> جنبش تسخير«ايپک»:در برابر صهيونيستها ساکت نمينشينيم