وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود 5 تا هفت درصد به اصناف توليدي تعلق مي گيرد که از امروز - سه شنبه - قابل پرداخت است.
"> بسته حمايتي اصناف از امروز قابل پرداخت است