سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي كليه مشمولان داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ هيجدهم و نوزدهم اسفندماه سال 1390 را فراخوان كرد."> اعزام مشمولان ديپلم و زير ديپلم؛ 18و 19 اسفند