وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> وزير نفت گفت: پيش از تحريم نفت ايران به کشورهاي تحريم‌ کننده هشدار داده بوديم که از اين تحريم متضرر مي‌شوند.
"> اروپا باتحريم نفت ايران شهروندان خود رادرمضيقه قرارداد