تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تدوين و عرضه پيک هاي نوروزي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به طور غيرمتمرکز به آموزش و پرورش استان ها واگذار شد.
"> تکليف نوروزي دانش آموزان استاني شد