رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين مهمان يازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در دوره چهارم، تحليل و برآوردي از وضع کشور از منظر امنيت ملي با رويکرد مسائل اقتصادي ارائه کرد."> لاريجاني: موفقيت هاي ايران مرهون هدايت هاي رهبري است