مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> مقامات محلي افغانستان امروز سه شنبه اعلام کردند؛  انفجار ديروز در استان هلمند واقع در جنوب اين کشور دست کم هفت کشته بر جا گذاشت."> آلبوم