بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 22 دستگاه واگن جديد مسافري ، 17 دستگاه واگن دو طبقه اتوبوسي ، طرح تبديل 20 دستگاه واگن اتوبوسي به واگن لوکس شش تخته و بازسازي يک دستگاه ماشين اندازه گيري خط آهن با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز شد. "> بهره برداري از 59 دستگاه واگن در خطوط ريلي کشور