رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> رئیس جمهور با بیان اینکه مستکبران برای ملت ها ارزش قائل نیستند، گفت: آنها در کشورهای خود برای10 دلار آدم می کشند و رحم و مروتی برای ملت ها به خرج نمی دهند."> مستکبران ، هیچ قانونی را محترم نمی شمارند