يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> يک دما سنج چهل و چهار سال در ريه يک زن چيني گيرکرده بود.
"> دماسنجي بعد از 44 سال از ريه يک چيني خارج شد | خبرگزاری صدا و سیما