سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> سفير جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ظهر امروز پس از پايان نشست توجيهي فني آژانس گفت: در اين جلسه سه ساعته گزارش مديرکل آژانس بررسي شد."> در گزارش آژانس مواضع ايران بنحو شايسته منعکس نشده است