ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، تبليغات از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه ممنوع است. "> ممنوعيت تبليغات نامزدها از 8 صبح پنجشنبه