سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان حضور مردم در صحنه را موجب ايمني در برابر هر گونه توطئه دشمنان دانست.
"> نقطه قوت نظام حمايت مردمي است