شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> شرکت کنندگان در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه کميسيون مقام زن به اقدام غيرقانوني دولت آمريکا در ممانعت از صدور ويزا براي هيئت بانوان ايراني اعتراض کردند .


"> اعتراض به اقدام آمريکا در عدم صدور ويزاي هيئت ايراني