خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> خبرگزاري اسوشيتدپرس نوشت دولت اوباما قصد دارد سازمان مجاهدين خلق ايران ( گروهک تروريستي منافقين ) را از فهرست سياه سازمانهاي تروريستي خارج کند .
"> تلاش امريکا براي حذف منافقين از ليست گروههاي تروريستي