روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> روزنامه نگار آمريکايي درگفتگو با پرس تي وي تاکيد کرد دود تحريمهاي اروپا عليه ايران در نهايت به چشم خود اروپايي ها مي رود.


"> دود تحريمهاي ايران به چشم اروپا مي رود