رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور گفت: در استان هاي تهران و البرز400 هزار واحد مسکوني در حال ساخت است که تا سال آينده همه آنها واگذار مي شود."> رئيس جمهور: ايرانيان از متوسط استعداد جهاني بالاترند