ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه اعلام کرد : به زودي پايان مظاهر مسلحانه در حمص و بازگشت ارتش به پايگاه هاي خود اعلام خواهد شد. "> ارتش سوريه: پايان مظاهر مسلحانه در حمص، به زودي